Zmesový komunálny odpad

Zmesový komunálny odpad
Kategória odpadu: 
20 03 01
  • je odpad, ktorý nie je ďalej triedený

Patrí sem: 

obaly z farieb riediteľných vodou, maltou, obaly znečistené potravinami, znečistený textil, keramika, porcelán (taniere, hrnčeky a pod.), zrkadlá, autosklo, drôtené a lepené sklo, sklobetón, dymové sklo, kopírovací papier, faxový papier, celofán a voskovaný papier, vata, obaly zo sladkostí, zo sušienok (tyčinky, chipsy a pod.), kovové a plastové súčasti (napr. strunky z kalendárov), použité plienky a hygienické potreby, podlahové krytiny, guma, molitan, celofán, hadice z vysávačov, pokazené a poškodené kabelky, obuv, vodoinštalačný materiál, plastové pásky na viazanie, plastové rámy z okien, vonkajšie žalúzie a pod.

Nepatrí sem: 

nebezpečné odpady, stavebný odpad, elektroodpad, bioodpad a pod.

čo s ním:

  • odpady roztriediť do príslušných zberných nádob
  • veľké kusy, ktoré sa nezmestia do bežných nádob na odpad zaraďujeme do objemného odpadu a ten je potrebné odovzdať na zberný dvor

 

Ešte použiteľné veci je možné odovzdať na charitu.