Zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov

Na území mesta Liptovský Mikuláš sa zbierajú nasledovné zložky komunálneho odpadu:

 • papier a lepenka (kartón)
 • sklo
 • plasty
 • žiarivky
 • batérie a akumulátory
 • pneumatiky
 • kovy
 • biologicko rozložiteľný odpad (odpady zo záhrad a z parkov)
 • elektroodpad z domácností (kompletné – obsahujúce súčasti a komponenty nutné pre ich činnosť)
 • kompozitné obaly - viacvrstvové kombinované obaly ( tzv. krabicové obaly z mlieka, džúsov a pod. )
 • motorové odpadové oleje
 • drevo
 • šatstvo
 • pesticídy
 • farby a lepidlá
 • drobný stavebný odpad
 • absorbenty, olejové filtre, handry a odevy kontaminované nebezpečnými látkami
 • objemný odpad
 • lieky
 • obaly znečistené nebezpečnými látkami

 

Na zber triedeného odpadu slúžia špeciálne zberné nádoby s nasledovným určením:

 • zelený kontajner – sklo
 • modrý kontajner – papier
 • žltý kontajner - plasty, viacvrstvové kombinované obaly , kovy
 • červený kontajner - batérie (monočlánky, suché gombíkové články)
 • viackomorový kontajner – pre viac druhov odpadov podľa označenia
 • vrecia na zber triedeného odpadu
 • veľkoobjemové kontajnery – objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad

 

Zberné nádoby na triedený zber

sú umiestnené na verejných priestranstvách a v určených predajniach tak, aby zohľadnili vhodné donáškové a prepravné vzdialenosti.

 

Nepoužité liečivá

po uplynutí expiračnej doby odoberajú lekárne na území mesta, alebo je ich možné odovzdať pri mobilnom zbere nebezpečných odpadov.