Drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad
Kategória odpadu: 
20 01 99
je odpad zo stavebných prác, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby.
Patrí sem: 

drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, sadrokartónu a pod.

- malé množstvo - do 1 m3/rok/osoba doviezť na zberný dvor, vhodiť do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad max. do 1/3 nádoby – nepreťažiť nádobu, nevhadzovať veľké kusy

Nepatrí sem: 

stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB ) a pod.

 

čo s ním:

  • odpad s obsahom azbestu likvidovať organizáciu oprávnenou pracovať s nebezpečnými látkami
  • množstvo nad 1 m3 /rok /osoba odviezť na vlastné náklady na skládku komunálneho dopadu za poplatok
  • veľké množstvá stavebného odpadu likvidovať podľa § 40c zákona o odpadoch