Elektroodpad

Elektroodpad
Kategória odpadu: 
20 01 23, 20 01 35, 20 01 36

sú elektrozariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole.

Elektroodpad je odpad vo forme elektrospotrebičov a ich častí, elektrických a elektronických súčiastok

Patrí sem: 

elektrické a elektronické prístroje a zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické hračky a pod.

Nepatrí sem: 

neúplné elektrospotrebiče (bez komponentov, konštrukčných a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia dielcov a elektromotorov, kovových častí a pod.)

čo s nimi:

  • odovzdať na zberný dvor, kde sa rozdelí podľa materiálu.