Zelený odpad

Zelený odpad
Kategória odpadu: 
20 02 01

je odpad, ktorý vzniká pri prácach v záhrade a je biologicky rozložiteľný.

Patrí sem: 

tráva, lístie, konáre, burina, piliny a hobliny

Nepatrí sem: 

kuchynský biologicky rozložiteľný odpad, mäso, kosti, mäsové výrobky, jedlé oleje a pod.

či s ním:

  •  bežné množstvá z domácností patria do zmesového komunálneho odpadu.
  • kompostovať na záhradke
  • v čase zberu vyložiť pred dom vo vreciach (max. 5 vriec) na rodinný dom