Objemný odpad

Objemný odpad
Kategória odpadu: 
20 03 07

odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné látky.

Patrí sem: 

starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod.

Nepatrí sem: 

bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc, papier, sklo a pod.

čo s ním:

  • odpady roztriediť do príslušných zberných nádob