Systém separovania komunálneho odpadu

Systém zberu uvedených zložiek je nasledovný:

a) Vytriedené zložky komunálneho odpadu - papier, skloplasty sa ukladajú do farebne označených zberných nádob (kontajnerov) umiestnených na stojiskách na to určených. V určených častiach Palúdzka, Liptovská Ondrašová, Okoličné, Iľanovo, Ploštín, Vitálišovce, Stošice, Demänová, Bodice sa uskutočňuje zber papiera a plastov aj vrecovým systémom. Vývoz je zabezpečovaný prepravcom odpadu podľa platného harmonogramu. Objem vytriedených zložiek sa znižuje stlačením.

b) Vytriedené zložky komunálneho odpadu - objemný odpad (starý nábytok, drevené okná), kovy (železný šrot), elektroodpad z domácností - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (napr. nefunkčné mrazničky a chladničky), vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (napr. nefunkčné televízory, odstredivky, žehličky, umývačky riadu, mikrovlnné a teplovzdušné rúry, kávovary, elektronáradie (vŕtačky, brúsky, píly a pod.), sušiče vlasov, ohrievače, rozhlasové prijímače, videá, gramofóny, telefónne prístroje, mobilné telefóny, fotografické prístroje, počítače, klávesnice, šijacie stroje a pod.), odpadové oleje a ostatné vyseparované zložky komunálneho odpadu, pre ktoré nie sú určené zberné nádoby alebo vrecia, odoberajú zberné strediská mesta alebo sa odovzdávajú priamo odberateľovi pri kúpe nového zariadenia, alebo pri mobilnom zbere nebezpečného odpadu.

Zber je zabezpečovaný prepravcom tohto odpadu podľa platného harmonogramu.

c) Biologicky rozložiteľný odpad je možné doviezť na zberné stredisko mesta alebo uložiť do vriec, ktoré sa odoberajú podľa schváleného harmonogramu. Konáre je možné uložiť ku veľkoobjemovým kontajnerom v čase ich vyloženia.