Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad
Kategória odpadu: 
15 01 10, 15 01 11, 15 02 02, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 29, 20 01 33, 20 01 37
Príklad označenia: 

Je odpad ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť (napr. výbušnosť, horľavosť, toxicitu, samovznietiteľnosť a pod.)

 

 

Patrí sem: 

rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, motorové oleje a iné motorové kvapaliny obaly obsahujúce nebezpečné látky, tlakové nádoby, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

Nepatrí sem: 

obaly z farieb riediteľných vodou, maltou, obaly znečistené potravinami, liečivá, odpad zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, biologicky rozložiteľný odpad

čo s ním:

  • odpady roztriediť do príslušných zberných nádob

  • odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení patria do autorizovaných organizácií určených na ich likvidáciu (napr. kafilérie, spaľovne a pod.)