Zberné dvory

Zberné dvory v meste Liptovský Mikuláš

Zberné strediská sú určené na zhromažďovanie zložiek komunálneho odpadu od občanov mesta Liptovský Mikuláš.

Zberný dvor (zberné stredisko) na zhromažďovanie komunálneho odpadu sa nachádza v areáli Verejnoprospešných služieb mesta na Podtatranského ulici v Liptovskom Mikuláši a v Okoličnom.

Prevádzkové hodiny pre verejnosť:

Zberný dvor na ulici Podtatranského

Pondelok – sobota od 8.30 hod. do 19.00 hod.

obedňajšia prestávka od 11.00 hod. do 11.30 hod.

Zatvorené v nedele a sviatky

 

Zberný dvor v Okoličnom

areál bývalých skleníkov oproti čerpacej stanici:

Pondelok – sobota od 8.30 hod. do 18.00 hod.

obedňajšia prestávka od 11.00 hod. do 11.30 hod.

Zatvorené v nedele a sviatky

 

Druhy odpadov zhromažďované na zberných dvoroch:

 • objemný odpad ( starý nábytok , koberce, a pod.)
 • drobný stavebný odpad (1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby)
 • drevo
 • pneumatiky
 • vyradené elektronické a elektrické zariadenia obsahujúce súčasti a komponenty nutné pre ich činnosť (chladničky, práčky, televízory, mobilné telefóny, mikrovlné rúry, kávovary, počítače, tlačiarne a pod.)
 • kovy
 • papier a lepenka (kartón)
 • plasty
 • sklo
 • nebezpečný odpad (odpadový motorový olej, prepálený olej z domácností, farby, lepidlá, tlačiarenské farby, batérie, akumulátory, žiarivky a pod.)
 • odpad zo zelene ( pohrabané lístie, pokosená tráva, konáre z orezaných stromov a pod.)
 • viacvrstvové obaly (tzv. krabicové obaly z mlieka, džúsov a pod.)
 • polystyrén biely - obal alebo obklad

 

 

V zberných strediskách sa zakazuje ukladanie

 • komunálneho odpadu z činnosti prevádzok (okrem vyseparovaných komodít - papiera, skla, plastov, viac kombinovaných obalov, kovov) a stavebného odpadu z činnosti stavebných firiem
 • odpadu z okolitých obcí (od obyvateľov a prevádzok)

 

Podmienky ukladania odpadu

 • občania ukladajú odpad do označených kontajnerov alebo do vyhradených priestorov
 • eviduje sa osoba (meno, priezvisko, číslo občianskeho) a druh odpadu, ktorý priniesla

 

Osoby, ktoré privezú odpad sa pohybujú v areáli len v sprievode zodpovedných pracovníkov.

 

Ukladať komunálny odpad na iných miestach ako aj spaľovať
komunálny odpad je zakázané.