Separujte s nami

Každý obal je vyrobený z určitého materiálu. Aby bolo možné identifikovať tento materiál, sú na obaloch umiestnené rôzne značky, ktoré nás informujú, ako máme s takýmto obalom po použití nakladať. Šípky nás informujú, že tento obal je možné recyklovať. Číselné označenie alebo písomná skratka nás informuje o materiály, z ktorého je obal vyrobený. Podľa nich poznáme, do ktorého kontajneru máme obal neskôr vhodiť (ako triediť).

 

Panáčik s košom znamená, že použitý obal máme uložiť do príslušnej nádoby na odpad. V prípade, že sa jedná o obaly, v ktorých boli balené rôzne chemické prípravky, je potrebné riadiť sa podľa pokynov ich výrobcu.

 

Medzinárodná obrazová ochranná známka "ZELENÝ BOD" zobrazená na obale  výrobku informuje, že spoločnosť participuje na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorého hlavnou úlohou je podpora separovaného zberu a osveta obyvateľstva. Je prejavom zodpovedného prístupu k životnému prostrediu.

 

Prečo separovať?

Pri separovanom zbere opätovne využívame nepotrebnú vec, ktorú je možné recyklovať, teda znova použiť.

Pri separovaní:

  • znižujeme množstvo odpadu ukladaného na skládku a tým znižujeme negatívne vplyvy na životné prostredie
  • znižujeme náklady na uloženie netriedeného odpadu na skládku
  • šetríme prírodné zdroje