Plastová záplava v číslach

Celosvetová ročná produkcia plastov sa zvýšila z 1,5 milióna ton v roku 1950 na 245 miliónov ton v roku 2008 a stále rastie. Napríklad v mori dokážu plasty "prežiť" aj stovky rokov a napáchať veľké škody na životoch morských živočíchov či vtáctva. Plastový odpad tvorí 80 % obrovských zhlukov odpadu v Atlantickom a Tichom oceáne. Každoročne skončí vo svetových oceánoch a moriach až 10 miliónov ton odpadu, najmä plastov, oceány sa tak postupne stali najväčšou skládkou plastového odpadu na svete.
Plastový odpad môže byť tiež veľmi nebezpečný pre ľudské zdravie. Bežné plasty obsahujú niekedy aj veľký podiel chemických prísad, ktoré môžu mať karcinogénne alebo iné toxické účinky.
Skleníkové plyny sú plyny, ktoré sa vyskytujú v atmosfére Zeme a absorbujú dlhovlnné infračervené žiarenie, vďaka čomu je ohrievaná dolná vrstva atmosféry a zemský povrch.

Skleníkový plyn

Koncentrácia (roky)

Zmena oproti roku 1780

Prirodzené a antropogénne zdroje

Ekvivalent CO2

1780

1995

vodná para

0,2 – 4 objemové percentá, priemerne 1,3

nezistené

More, oceány, sladkovodné zdroje – hydrosféra všeobecne

>10 000

CO2

280 ppm

360 ppm

+ 29 %

spaľovanie fosílnych palív a biomasy (80 %); odlesňovanie; Aerobný rozklad organických látok; lesné požiare; vulkanická činnosť; erózia

uvoľňovanie z morí a oceánov (93 % zásob CO2 je rozpustených v morskej vode, v atmosfére len 7%)

1

CH4

0,70 ppm

1,70 ppm

+ 143 %

Mokrade, močiare a tundra (20 %); anaerobný rozklad organických látok, termity, spaľovanie biomasy a skládky odpadov (5 %); spracovanie zemného plynu a ropy, uhoľné zdroje, úniky plynu (10 %); chov dobytka, pestovanie ryže (25 %); roztápanie permafrostu

20

N2O

280 ppb

310 ppb

+ 11 %

Lesy; lúky; oceány; pôda; spracovanie pôdy; hnojivá; spaľovanie fosílnych palív a biomasy, zmena v užívaní pôdy

200

CFC (freóny)

0

300 – 900 ppt

Chladiace zariadenia (30 %); aerosoly (30 %); plastické peny (32 %), rozpúšťadlá, počítačový priemysel, sterilanty, farmaceutický priemysel (8 %)

7 500

Ozón (O3)

82 ppb

Globálne množstvo pokleslo v stratosfére a vzrástlo v blízkosti zemského povrchu

Vytvára sa prirodzenou reakciou slnečného žiarenia s molekulami kyslíka a umelo ako súčasť fotochemického smogu

2000

Zdroj: Wikipédia 11/2013